Kodumetsade kaitsjad* tutvustasid rahvusvahelisel keskkonnapäeval seaduse eelnõud, mis taastaks kaitsemetsade kategooria metsaseaduses

Ettepanek on uuesti kasutusele võtta metsakategooriad: hoiumets, kaitsemets, tulundusmets ja sellega seoses määrata metsa majandamise eesmärgid ja kasutamise viisid ning kaitsemetsades hakata rakendama loodushoidlikku püsimetsakasvatust.

Metsaseadusest kustutati 2008. a metsakategooriad ja sellele vastavad metsa kasutamise reeglid. Selle tagajärjel kaotasid üle 158 000 ha kaitsemetsi kaitsemetsade staatuse sh puhkemetsad, piiranguvööndite metsad ja rohevõrgustiku metsad. Kaitsemetsaga varem kehtinud lubatud ja keelatud kasutusviisid (ehk raiepiirangud) ja metsa hüvede kasutamise eesmärgid ning metsade sihtotstarve kaotati. Praegu kehtiv Looduskaitseseadus ei kaitse piiranguvööndite metsi nii, nagu kaitsemetsa kategooria kaitses. RMK määratavad nn KAH-alad (kõrgendatud huviga alad, inimeste kodu- ja puhkemetsad) on ilma kaitsestaatuseta ja mida Looduskaitseseadus, Metsaseadus, Planeerimisseadus ning nende muutmise eelnõud ei kaitse. Seetõttu on võimalik endisi kaitsemetsi uuendusraietega (lageraieid ja turberaieid) lagedaks raiuda.

Foto: Karl Adami
Foto: Karl Adami

Olukord on metsakaitsjate kogemusel selline, et RMK ei avalikusta kõiki KAH-aladeks määratud alasid ja ei määra endisi kaitsemetsi KAH-aladeks, kliimaministeerium ei määra endisi kaitsemetsi kaitsealadeks ja kohalikud omavalitsused (KOV) ei määra endistesse kaitsemetsadesse (raie)piiranguid. Tagajärg ongi see, et lagedaks raiutakse endisi kaitsemetsi sh kodu-, kogukonna- ja puhkemetsi, kaitstavaid metsi ja rohevõrgustiku alasid.

* Eelmisel, 2023. aastal tulid kodumetsade kaitsjad erinevatest Eesti paikadest kokku, et uurida, miks on viimastel aastatel kodumetsade teema nii teravaks muutunud. Jõuti tõdemuseni, et kuigi oma kodumetsa eest seismine võib piirkonniti kogukondi ühendada, ei hoia see tavaliselt ära praegu toimuvat kodumetsade lagedaks raiumist. Probleem sai alguse 2008. aasta seadusemuudatustest ja vajab selle ühist lahendamist. Kodumetsade kaitsjad on inimesed, kelle eesmärk on toetada kohalikke kogukondi kodumetsade väärtuste säilitamisel ja kohaliku elukeskkonna kvaliteedi tagamisel.

Seaduse eelnõud tutvustas pressikonverentsil töögrupi liige säästliku metsanduse ekspert Vello Keppart. Eelnõu kirjalik tekst on kättesaadav KAH-alad kodulehelt siit. Pressikonverents toimus 5. juunil kell 10 ja seda saab järgi kuulata KAH-alad FB-i lehelt ja Youtube’ist.