Koostöö kohaliku omavalitsusega

Info tulemas

Leia kontakt, teavita või toeta

Eestis on juba laiemalt hakanud levima keskkonnateabe vahetamine ja hankimine inimeselt-inimesele. 

Kohalike keskkonnaorganisatsioonide loomine on seejuures saanud heaks tavaks. Mittetulundusühingute moodustamine on lihtne ja annab ennekõike vajaliku juriidilise lävendi ka õiguslikke protsesse mõjutada. Mida vähem on riigi institutsioonides initsiatiivi kohalikke kaasata, seda väärtuslikumaks abinõuks osutuvad kohalike loodud mittetulundusühingud ka menetlustoimingutes.

 

Kogenud MTÜd saavad anda konsultatsioone, kuidas nad on oma kohaliku kogukonna mõne juhtumi või protsessi valguses käima lükanud, millised on eelised. Seejuures tuleb realistlikult hinnata ka mittetulundusühingu juriidilisi piire ja mõista, et ühing iseenesest veel probleeme ei lahenda. Oluline on jätkuvalt inimeste panus nende organisatsioonide juures.

Siit leiad organisatsioonide nimekirja, kes saavad aidata sul kodumetsa hoida. Iga nime juures on ka väike kirjeldus, mis aitab välja selgitada, kelle poole võiksid pöörduda või kellele ise abi pakkuda.

Nimekiri on pidevas täienemises.

Päästame Eesti Metsad MTÜ

 

MTÜ Päästame Eesti Metsad eesmärgiks on  jagada keskkonnaalast teavet ning korraldada organisatsioonide koostööd Eesti metsade kaitsmise nimel.

info@savetheforest.ee

https://savetheforest.ee

Eestimaa Looduse Fond

Valitsusväline, nii poliitiliselt kui majanduslikult sõltumatu organisatsioon, mis pakub ühiskonnale looduskaitseks vajalikku ekspertiisi ning tuleb appi seal, kus vaja ühendada riigiasutuste, teadusasutuste, ettevõtete ja aktiivsete kodanike pingutusi ühiste loodusväärtuste kaitseks.

elf@elfond.ee

https://elfond.ee

MTÜ Rannamänniku kaitseks

rannamanniku.kaitseks@gmail.com

https://rannamannikud.ee

MTÜ Roheline Pärnumaa


Pärnumaa metsade kaitseks loodud MTÜ

rohelineparnumaa@gmail.com

Hääleta

Petitsioonid ja rahvaalgatused on üks viis oma arvamust avaldada. Neid tasub alati allkirjastada isegi kui tundub, et neist justkui midagi ei muutu. Samuti tasub endal rahvaalgatusi ja petitsioone endale olulistel teemadel algatada ja kutsuda üles teisigi allkirjastama ja liituma.

MENETLUSES OLEV:

 https://rahvaalgatus.ee/…/15858243-b867-4b02-b3cd…
“Uuendusraied, sh lageraied tuleb peatada kõigis linnade, asulate, külade ja elamute lähedastes riigimetsades, sh kõigil KAH-aladel, looduskaitse- ja hoiualadel.” Üleandmine riigikogule oli 26.04.2022 kell 9.30

LÕPPENUD. PIIRKONDLIKE KAH-ALADE TEEMALISED:

Kogukondadele ja kohalikele elanikele, kel samuti plaan KAH-ala teemaline petitsioon või rahvaalgatus teha – siin on mõned, kes juba on teinud:

– Petitsioon Kuusalu metsade kaitseks, märts 2022:
https://petitsioon.ee/kuusalu-metsade-kaitseks
“Me kogume allkirju Kuusalu aleviku laienemise vastu metsade arvelt. Need metsad kuuluvad riigile ja seega kogu Eesti rahvale.”
https://sonumitooja.ee/petitsioon-kuusalu-kah-metsade…/

– Petitsioon lageraiete keelustamiseks KAH-aladel Antsla valla territooriumil, märts 2022: https://kohalik.rahvaalgatus.ee/…/6588767…/comments/1662
“Toetan seda algatust, sest inimeste poolt armastatud ja kõrge väärtusega aladel tuleb kindlasti majandada ainult väga suure hoole ja ettevaatlikkusega. Püsimetsandus on õige metsandus – nii on metsa ka järgnevatele põlvedele.”

LÕPPENUD JA OSALISELT MÕJU OMANUD:

Kes on radikaal, kas see, kes loodust hävitab või “keskkonnaühendused”?

– Keskkonnaühendused: Loodusväärtuste hävitamine kaitsealadel tuleb kohe lõpetada, 4.02.2022
https://elfond.ee/…/keskkonnauhendused-loodusvaartuste…
“Kuigi palusime juunis Keskkonnaametit, et rikkumismenetluse ajal ei antaks luba raieteks Natura 2000 võrgustiku aladel, jätkab riik loodusväärtuste hävitamist. Raied tuleks kiiremas korras peatada ning leida sellele süsteemsele probleemile pikaajaline lahendus. Selleks tuleb muuta looduskaitseseadust, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust ning kaitse-eeskirjade menetlemise korda. Samuti tuleb läbi viia loodusdirektiivi metsaelupaikade ülepinnaline inventeerimine,” selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige ja metsaprogrammi juht Siim Kuresoo.”

ALGATUSED, MIS TASALÜLITATI*:

Selleaastase rahvaalgatuse kodumentsade kaitseks inspiratsioon tuli eelmisel aastal 28 kogukonna poolt tehtud pöördumiselt:

– 28 kogukonda tegid Eesti puhkemetsade kaitseks ühispöördumise, 7.04.2021
https://www.postimees.ee/…/28-kogukonda-panid-seljad…
“….saatsid ühispöördumise riigikogule, Eesti Vabariigi presidendile ja õiguskantslerile, peaministrile, keskkonnaministrile, riigikogu keskkonnakomisjoni esinaisele ja RMK juhatuse esimehele. Pöördumise teinud kogukonnad teevad RMKle ettepaneku algatada KAH (kõrge avaliku huviga) alade metsade staatuse osas avatud dialoog, leida ning rakendada nende piirkondade suhtes tulevikku suunatud kaitsemeetmed. Pöördumist toetavad ka säästliku metsamajanduse ja metsaökoloogia spetsialistid ning Eestimaa Looduse Fond.”

– Kohustuslik pesitsusrahu Looduskaitseseadusesse! 15.04.2021
https://rahvaalgatus.ee/…/258d32ab-0466-440d-a709…
“Nõuame Looduskaitseseaduse muutmist nii, et kõikides Eesti metsades kehtiks pesitsusrahu tagamiseks vajalikud raiepiirangud “

– Metsapetitsioon. 2020
https://petitsioon.savetheforest.ee/
“Tasakaalustatud metsandus on ökoloogiliste, kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete väärtuste järjepidev taastootmine.”

Vanade metsameeste pöördumises on 16 konkreetset ettepanekut, mida teha selleks, et olukord Eesti metsades muuta jätkusuutlikuks:

– Vanad metsamehed: rahahullus on vallutanud metsa majandamise

Avalik pöördumine valitsuse ja riigikogu poole, 17.08.2020
https://arvamus.postimees.ee/…/vanad-metsamehed…
“Käesolevaga avaldame sügavat muret Eestimaa metsade jätkusuutmatu ning ebaõige kasutuse üle, mida toetab Eesti riik ning teostavad mõned suurettevõtted ja mis peab silmas ainult lühiajalisi ning rahalisi eesmärke.”

_________________

Metsasõja teise laine algusaastatel tugeva sõnumiga täiesti tasalülitatud pöördumine:

– Lageraied ajalukku 5.07.2018. Aastal sisuliselt kustutati Keskkonnakomisjoni poolt, kuna viidati MAK2030 (metsanduse arengukava) universaalsele võimele lahendada lagereiete nii sotsiaalsed kui kultuurilised mõjud.
https://rahvaalgatus.ee/…/40bed752-854e-4cab-9cf0…
“Anna oma allkiri, et saaksime teha kollektiivse pöördumise Riigikogule, lõpetamaks riigimetsades lageraiete ainuvalitsuse ja asendamaks need säästliku, metsa ökoloogiliste, sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste väärtustega arvestava majandamisega.”

_________________

* Mõiste “tasalülitama” eki.ee järgi: (vaadetelt, meelsuselt) ühtlustama, nivelleerima; alla suruma, vaikima sundima. N: Poliitiliselt tasalülitatud intelligents. Tasalülitatud ajalehed, isiksus. J. Semper: “Mõte on tasalülitatud, pole enam parteisid, pole enam lahkhelisid rahva seas ..” Just nii on läinud paljude pöördumiste ja rahvaalgatustega. Aga mitte päris kõigiga. Antslas on arengu- ja planeerimiskomisjon toetanud petitsiooni lageraied Antsla valla territooriumil asuvatel KAH-aladel keelata. Kui nüüd volikogu ka ettepanekut toetab, saab lageraiekeeld KAH-aladel Antsla valla üldplaneeringusse sisse kirjutatud.