Rahvaalgatuse kodumetsade kaitseks* probleemistiku lahendamine Metsanduse arengukavas aastani 2030

Metsanduse arengukava, mis kehtib aastani 2030 on saadetud ministeeriumitele kooskõlastamisringile.

Ajakirjank Ülle Harju Postimehest kirjutas 14. detsembril:

“Üle kahe aasta plaanitust hiljem valminud metsanduse arengukava eelnõu kohustab metsa säästma hakkama, kuid jätab poliitikutele võimaluse raiemahu asjus ikka kummi venitada.”

Loe Postimehe artiklit metsanduse arengukavast siit.

Kodumetsade kaitseks rahvaalgatuse üks algatajatest Farištamo Eller kommenteerib rahvaalgatusega seotult uue  metsanduse arengukava puudujääke 

Keskkonnakomisjon vastas 28. novembril rahvaalgatuse algatajatele: “Teie poolt tõstatatud probleemid lahendatakse metsaseaduse ja planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu ja metsanduse arengukava 2021-2030 eelnõu menetlemisel.”

1. Tähtaeg MAK2030 viimasele versioonile tagasiside koostamiseks oli liiga lühike.

2. Rahvaalgatusega sooviti kodumetsade kaitse tagamine terviklikult ära lahendada vabastades kodumetsad RMK metsauuendusraietest ja asendades see looduslähedase püsimetsamajandamisega. Kahjuks MAK2030 eelnõus ei ole lahendust leida.

3. Praegused kodumetsad, RMK definitsiooni järgi KAH-alad (nii avalikud kui ka RMK poolt avaldamata KAH-alad) tuleb looduslähedase püsimetsandusega majandada mitte lubades sinna uuendusraieid. Näiteks sobib kasutada enne 2008ndat aastat kasutuses olnud kaitsemetsade kategooriat (I kategooria metsad). MAK2030-s pole üldse arvestatud rahvaalgatuse punkti – “kehtestada piirangud, mille järgi kohalikele kogukondadele olulistes riigimetsades (KAH-alad) ning looduskaitse- ja hoiualadel tuleb majandada peamiselt püsimetsana või hooldusega”.

4. MAK2030 eelnõus on kaitsemets defineeritud, kuid definitsioon lähtub metsast puiduvarumisele orienteeritud majandamisvõimalustest, mitte kaitsemetsa funktsioonidest. Kaitsemetsa definitsioon metsaseaduse redaktsioonist 20.07.2007, kus viimati olid metsakategooriad sees ja mis kehtis kuni 31.12.2008, on vaja uuesti kasutusele võtta. (Alates 1.01.2009 on vajalikud § 17…22 seaduses kustutatud (varjatud)).

5. Viimane MAK2030 eelnõu on alles jätnud metsade lagedaks raiumise võimalused. Metsakasvatusele kui ressursi loomisele pole vajalikku tähelepanu osutatud.

6. Pöördumine kodumetsade kaitseks rõhutas üledimensioneeritult kõrge kvaliteediga metsateede tegemise lõpetamist RMK poolt. Samuti tõi pöördumine välja vajaduse lõpetada RMK salastatud kestvuslepingud. Ajakirjanduse veergudel on olnud kinnitused, et jätkub RMK-poolne salastatud kestvuslepingute sõlmimine (üle 70 sõlmitakse sel aastal).

7. Pesitsusrahu kehtestamine kõigis metsades üle Eesti on MAK2030 eelnõus selgelt sõnastamata ja olemasolev on liialt majanduskasvukeskne.

8. Avalikkusesse paisatud jutud MAK2030 eelnõust on liigirikkust ja kliimamuutusi arvestavad, aga dokumenti lugedes näeb, et kõik saab siiski jätkuda vanaviisi – MAK2030 lähtub puiduvarumise majanduseesmärkidest, aga mitte sellest, mida soovib suurem osa Eesti elanikest – raiemahu alandamist ja metsade looduslähedast püsimetsamajandamist.

Lugupidamisega, 
Farištamo Eller
 Rahvaalgatuse nimel

* Pöördumine kodumetsade kaitseks: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/15858243-b867-4b02- b3cd-139427898b45 

külmaseene risoom käes

"Üle kahe aasta plaanitust hiljem valminud metsanduse arengukava eelnõu kohustab metsa säästma hakkama, kuid jätab poliitikutele võimaluse raiemahu asjus ikka kummi venitada."

Metsanduse arengukava jätab ruumi kummivenitamiseks, Ülle Harju, Postimees 14.12.2022