Metsaseaduse ja planeerimisseaduse täiendamise muutmise seaduse eelnõu ettepanekute tegemise tähtaeg on EISis 17.01.2024.

METSASEADUSE ja planeerimisseaduse täiendamise muutmise seaduse eelnõu (vt allpool). Ettepanekute tegemise tähtaeg on EISis 17.01.2024.

* Puhkealad sh puhkemetsad ja väärtuslikud maastikud on samas paljudes kohtades üldplaneeringuga juba määratud. Nendel aladel tuleb metsa hooldada ja rakendada ainult püsimetsamajandamist. Selline otsus tuleb kindlasti ära teha. Praegune seadusemuudatuste ettepanek ilma mainitud otsuseta annab jätkuvalt võimalusi kogukonnametsi ja kodumetsi lageraiudes pikkadeks aastakümneteks ära kaotada.

Mõned küsimused ettepanekuid tehes küsida ja läbi mõelda:

❓️Kas RMK hakkaks ainult KOVi teavitama?
❓️Kas RMK kodulehelt ei saa enam infot, mida inimestele jagada?
❓️Kas iga kogukond peab kogu aeg oma KOVi dokumendiregistrit jälgima?
❓️Kui volikogus pole nt ühe piirkonna esindajat, siis kas kõik tõstavad kätt raiete poolt?

jne

EELNÕUKOHASE SEADUSEGA täiendatakse metsaseadust, sätestades, et asustusüksuse lähedal asuv metsaala, mille metsamajandamistööde planeerimisse tuleb kaasata kohalik kogukond või elanikud, määratakse kindlaks üldplaneeringuga või põhjendatud juhul planeeringut koostamata. Kui kohaliku omavalitsuse volikogu otsustab nimetatud metsaalad määrata planeeringut koostamata, kohaldatakse selleks haldusmenetluse seaduses sätestatud avatud menetlust.

Samuti täiendatakse ka planeerimisseadust, mille eesmärk on anda kohalikule kogukonnale võimalus rääkida kaasa just nende jaoks oluliste metsaalade määramisel ja alade majandamisel. Kogukonna jaoks olulised, piirkonnas olulisi looduse hüvesid pakkuvad või muul moel suure väärtusega metsaalad (edaspidi kogukonnametsad) tuleks kokku leppida KOVi tasandil. Selleks täiendatakse nii metsaseadust kui ka planeerimisseadust. Kogukonnamets määratakse üldplaneeringuga või põhjendatud juhul planeeringut koostamata, lähtudes KOVi ruumilistest suundumustest ja vajadustest.

Eelnõu koosneb kahest paragrahvist.

. Eelnõu §-ga 1 täiendatakse metsaseadust, täpsustades, kuidas määrata asustusüksuse lähedal asuv metsaala, mille majandamisel kaasab riigimetsa majandaja metsatööde planeerimisse kohaliku kogukonna või elanikud ning metsatööde plaani koostamist.

2. Eelnõu § 2 täiendatakse PlanSi § 75 , lisades üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete hulka sellise asustusüksuse lähedal asuva kogukonnale olulise metsaala määramise, kus riigimetsa majandaja peab metsamajandamise tööde planeerimisse kaasama kohaliku kogukonna või elanikud.
Mets Foto: Karl Adami
Mets. Foto: Karl Adami