Kohus hakkab hindama süüdistust RMK seaduserikkumistes kogukonna kaasamisel

Kohus hakkab esmakordselt hindama süüdistust RMK seaduserikkumistes kogukonna kaasamisel

RMK ei võtnud kuulda Põlvamaal asuva Kanepi aleviku inimeste soovi jätta Jõksi järve äärne puhkemets püsimetsaks ja mitte teha 130-aastases männikus uuendusraieid, seetõttu palusid kohalikud koos MTÜga Päästame Eesti Metsad kohtu abi. Kohus võttis kaebuse menetlusse.

Metsasaseadus kohustab RMKd kohalikke kaasama asulalähedaste metsade majandamisse. Kuigi nii õiguskantsler kui justiitsministeerium leiavad, et kaasamine peab olema sisuline ja võimalusel peab arvestama kohalike ettepanekuid, leidis RMK, et kaasamine on ennekõike informeerimine ja arvestas ettepanekutest vaid endale meelepäraseid, mitte enamuse sisulist soovi mets alles jätta. Lisaks ei saanud suur osa kohalikest RMK plaanidest üldse teadagi, sest ametlik info seisis vaid RMK ja Kanepi valla kodulehel, mida keegi pidevalt ei jälgi. Praeguseks on kohalikud kogunud veebis* üle 280 ja paberil üle 60 allkirja metsa säilimise eest, mis näitab, et 565 elanikuga asulas valitseb soov metsa säilitada.

“RMK poolt korraldatavad kohalike kaasamise koosolekud oleksid väga teretulnud ettevõtmised kui tegelikkuses poleks tegemist pelgalt RMK plaanide tutvustamisega,” ütles Kanepi kohalik ettevõtja Tiit Põder. “Meie männimetsale RMK poolt koostatud metsamajandamise kavale esitatud ettepanekutega arvestati minimaalselt. Loomulikult peab kogukond ise olema sedavõrd aktiivsem isegi siis, kui see võib tunduda mõeldamatu,” lisas Põder, kes on kohtule esitatud kaebuse üks osapool, hiljuti asutatud MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks asutajaliige. MTÜ on asunud koguma kohtuasja rahastamiseks annetusi.

Teine RMKga kohut käiv osapool, Päästame Eesti Metsad (PEM) juhatuse liige Farištamo Eller rääkis, et RMK toimetab nagu riik riigis. “Nagu Tallinna Ringkonnakohtu resolutsioon selgitab, on kohalikel elanikel nii perspektiiv kui võimalus kohtu abil nende õigusi kahjustavale protsessile pidurit tõmmata. Kohtuteega kaasnevad aga väga suured kulud! RMK kasutab ära olukorda, mida valitsus ja riigikogu süsteemselt parandada pole võtnud. Vaja on läbipaistvuse tagamist, et olemasolevad seadused saaksid rakendatud olemasolevates riigistruktuurides. Vaja on poliitilist tahet ja pealehakkamist,” lisas Eller.

Kanepi kohalikud kulutavad oma aega ja raha tehes sisuliselt “naabrivalvet” RMK toimetamise suhtes. Sarnast olukorda kogevad paljud kohalikud üle Eesti. Kõnealune kohtumäärus kinnitab RMK laiema tegevuse õigusevastasust. 

Kanepi kohalikke on võimalik aidata tehes annetus: MTÜ KANEPI LOODUSE KAITSEKS EE392200221079440700, selgituseks märkida Ritsike palo metsa kaitseks.

Pressiteade:

https://www.postimees.ee/7566207/kohus-hakkab-hindama-suudistust-rmk-seaduserikkumistes-kogukonna-kaasamisel

Kohalikele on Jõksi järve äärne Ritsike palo armastatud puhkemets, kus tehakse ka lasteaia- ja koolilastele loodusõppepäevi. Foto: Tiit Põder
Kohalikele on Jõksi järve äärne Ritsike palo armastatud puhkemets, kus tehakse ka lasteaia- ja koolilastele loodusõppepäevi. Foto: Tiit Põder