KAASAMISKOOSOLEK VAIBLAS, VILJANDI VALLAS

Kaasamiskoosolek on 9. augustil kell 15 (tööaeg! kaasamiskoosolek peaks olema väljaspool tööaega)

Kurioosumid:

Kirjelduses on nn KAH-ala (kõrgendatud huviga ala) nimetus praegu “Vaibla ümbrus”. Mis juhtus endise KAH-alaga “Vaibla rand”, mis asus mõlemal pool Vaiblat KAH-alana? Miks see KAH-ala ei ole enam kaardil nähtav?

Vaibla praegune nn KAH-ala puudus kuni 01.08.2022 RMK metsatööde kaardilt.

RMK kinnitas praeguse KAH-ala piirid enne kaasamisprotsessi algust, juba 02.08.2022. Samas peaks inimestele oluliste metsade määramine oluline osa kaasamisprotsessist.

Vaibla endine nn KAH-ala on KAH-ala kaardikihil 12.01.2022 suurem kui hetkel piiride kirjelduses. Miks võttis RMK eraldised AI369-22 ja AI369-15 KAH-ala hulgast välja?

Miks ei ole eraldis AI369-17 KAH-ala hulgas? Vana mets on hetkel justkui 100%, sest eraldis AI369-17 ei ole sisse enam arvestatud.

Niisiis – tõstatus küsimus kas kogu puhkeala on nn KAH-ala piiride sees?

RMK tehtud metsa kirjeldusel puudub joonis: “Ala majandatavate metsade vanuseline jaotus protsentides”.

Kirjelduse leiab siit:
https://media.rmk.ee/files/Viljandimaa_Vaibla_ymbruse_riigimetsa_kirjeldus.pdf

Ettepanekute esitamise tähtaeg RMK-le on 16. augustil, mis on liialt lühike aeg põhjalike ja analüüsitud ettepanekute tegemiseks.

 

Erinevad seotud planeeringud:

Viljandi maakonnaplaneering 2030+: 1. kauni vaatega teelõik, 2. roheline võrgustik (koridor), 3. kohaliku tähtsusega väärtuslik maastik ja 4. kõrge puhkeväärtusega piirkond.

  1. Kauni vaatega teelõik – teelõik, millelt vaadeldav maastik on kaunis ja vaheldusrikas. Nimetatud teelõigud jäävad nii väärtuslike maastike piiridesse kui ka muudele aladele. Nende väljaselgitamise üks eesmärk on leida turistidele ja matkajatele sobivaid marsruute. 
  1. Terve ala on “roheline võrgustiku” koridor. Rohelise võrgustiku määratlemise eesmärgid Viljandi maakonnas: roheline võrgustik täiendab funktsionaalselt kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike aladega ühtseks terviklikuks süsteemiks; rohelise võrgustiku aladel toimub inimtekkeliste mõjude pehmendamine või ennetamine, mis tagab koosluste arengu looduslikkuse suunas;
  2. see kõik toetab bioloogilist mitmekesisust ja tagab stabiilse keskkonnaseisundi ning hoiab alal inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja pinnavee teke, õhu puhastamine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne); keskkonna loodusliku iseregulatsiooni tagamine;

looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni planeerimine ning looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine inimestele.

Kahjuks ei ole (!) rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused praegu tugevad: nende tingimustega eesmärki ei saavuta. 

  1. Kohaliku tähtsusega väärtuslik maastik on maakonnaplaneeringuga või üldplaneeringuga määratletud ala, millel on ümbritsevast suurem kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus. Tähtsustatakse kultuuripärandi ja loodusväärtuste säilitamist ning arendamist. Väärtustatakse piirkondlikke eripärasid (nt Mulgi kultuur) ja elulaade (Soomaa, Võrtsjärv, Põhja-Viljandimaa, Viljandi linn). 
  1. Kõrge puhkeväärtusega piirkond – puhkealadele on soovitav koostada maastikuhoolduskava; toetada tegevusi, mis on seotud puhkemajanduse arendamisega; arvestada nii rohelisele võrgustikule, kui väärtuslikele maastikele seatud kasutustingimustega, kaitsealadel kaitse-eeskirjadest ja kaitsekorralduskavadest tulenevate kasutustingimustega.

     

seletuskiri:
https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/10/1_Seletuskiri-2.pdf

kaart:
https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/10/3_Ruumilised-vaartused.pdf

Kehtiv endise Kolga-Jaani valla üldplaneering, mille kaardi seletuskirjas on kaart, mis näitab, et RMK metsaala on “HOIUMETS ja asub “puhke-eeldustega alal”.

seletuskiri:
https://www.viljandivald.ee/documents/11546/19496837/kolga-jaani+%C3%BCldplaneering.pdf/40a5fa78-b4c9-4723-929a-28af7f6797f5

kaart: https://www.viljandivald.ee/documents/11546/19496837/%C3%BCldplaneeringu+KAART.jpg/c267b3e1-6adb-4f67-90db-a7f2859c29b9?t=1525674627799

Viljandi valla koostamisel oleva üldplaneeringu järgi on tegemist väärtusliku maastiku ja rohevõrgustiku koridoriga.

* Väärtuslike maastike määratlemise aluseks üldplaneeringus on maakonnaplaneeringuga kehtestatud maastikud ja neile kehtestatud üldised kasutustingimused. Nende peamine eesmärk on asustussüsteemi ja maastikustruktuuri väärtuste ning looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.

* Roheline võrgustik (RV) on eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist tagav ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustav looduslikke ja poollooduslikke kooslusi hõlmav süsteem, mis koosneb tugialadest ja neid ühendavatest rohekoridoridest.

Rohelise võrgustiku säilimise ja planeerimise olulisemad eesmärgid on:

  • elurikkuse kaitse ja säilitamine. Elurikkus on erinevate elusorganismide rohkus maismaa- ja veeökosüsteemides ning neid hõlmavates ökoloogilistes kompleksides; see sisaldab ka liigisisest, liikide ja ökosüsteemide vahelist mitmekesisust. Elurikkuse komponendid on ökosüsteemid, elupaigad/kasvukohad, liigid, isendid (genotüübid).
  • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine. Kliimamuutuste mõjuga kohanemise all tuleb mõista kliimamuutuste põhjustatud riskside maandamist ja tegevusraamistikku, et suurendada nii ühiskonna kui ka olemasökosüsteemide valmisolekut ja vastupanuvõimet kliimamuutustele.
  • Rohemajanduse, sh puhkemajanduse edendamine. Oluline on edendada rohelist mõtteviisi, teadvustada kultuurilis- ajaloolisi, esteetilisi ja identiteeti toetavaid väärtusi ja säilitada neid. Tagada nende väärtuse ruumiline olemasolu ja kättesaadavus ka tulevastele põlvkondadele.

NB! Keskkonnaagentuuri andmetel on antud alal suure tõenäosusega Natura metsaelupaik.

Viljandi valla ÜP koostamisel seletuskiri:
https://www.viljandivald.ee/documents/11546/26689949/2021-01-29_YP_seletuskiri.pdf/63dde578-5bae-4cdc-a49a-8b1ebfc6db17

Viljandi valla ÜP koostamisel kaart:
https://www.viljandivald.ee/documents/11546/26636576/joonis15_20201008.pdf/13183889-8ffd-43cb-9b76-c1bdb9fd2ebb

nn KAH-alade kohta loe pikemalt siin: https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%B5rgendatud_avaliku_huviga_alad

Vaibla ümbrus kaart
Vaibla ümbrus selgitustega kaardid
Vaibla ümbrus selgitustega kaardid
Vaibla ümbrus selgitustega kaardid