KAASAMISKOOSOLEK Leevi mets, Põlvamaa, Räpina vald

KAASAMISKOOSOLEK. Leevi mets, Veriora Põlvamaa  31. augustil KELL 15.00 (liiga vara, otse tööpäeva keskel, inimestel ei ole võimalik kohale tulla.). Kogunemine toimub RMK Leevi lõkkekohal.

Kohtumispaik kaardil:
https://www.google.com/maps/place/RMK+Leevi+l%C3%B5kkekoht/@57.9327892,27.1713781,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46eae603d603059f:0x913c98bf68854901!8m2!3d57.9327892!4d27.1735668

Koosoleku teade:

https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2022-ii-poolaasta/polvamaa-leevi-mets

Ettepanekute tähtaeg: 7. septembril (liiga lühike aeg põhjalike ja analüüsitud ettepanekute tegemiseks)  Ettepanekud tuleb saata polvamaa@rmk.ee.

Metsa kirjelduse leiab siit:
https://media.rmk.ee/files/Polvamaa_Leevi_metsa_kirjeldus.pdf

NB! Ala kõigi metsade vanuseline jaotus protsentides: vana mets: AINULT 34.8%, kesk: 15.8%, NOOR: 49.9%

?? Kirjelduses kaart 1, on 8 eraldised NOOR METS: QB055-11;12;13, QB056-2;8, QB057-12;13;14, AGA RMK metsatööde kaardil on KESKMISE VANUSEGA METS. Kuidas see on võimalik? Kust tuleb segadus vanusega?

??  Kas piirid on pandud õigesti, nagu kohalikud tahavad? Mitmed kohad majade ääres ja tee ääres on RMK mets, mis ei ole KAH-ala. NB. terve kanakulli elupaik peab tulema KAH-alal!

Unikaalsed väärtused:

Looduslik pühapaik Võhandu Pühäjõgi, turvavöönd
Paidrapalo ristimänd 2, turvavöönd
Paidrapalo ristimänd 3, turvavöönd
Kultuurimälestise kaitsevöönd
Vääriselupaik nr 204727
Kanakulli elupaik (ka KAH-ala väljas, on riigimaal, ilma kaitseta!)
Kanakulli püsielupaik piiranguvöönd
Kanakulli püsielupaik sihtkaitsevöönd
Keskkonnaagentuur Natura metsaelupaikade esinemisalad (suure tõenäosusega on seal Natura metsaelupaik)

Planeeringutes välja toodud väärtused:


Veriora valla (kehtiv) üldplaneeringus on see ala: rohelise võrgustiku tuumala ja korridor

Põlva maakonnaplaneering 2030+ planeeringus: :roheline võrgustik, RMK puhkeala, püsielupaik

Räpina valla koostamisel üldplaneering: RMK puhkekoht, puhke- ja virgestuse maa-ala ja rohelise võrgustiku tugiala.

Põlva maakonnaplaneeringu dokumendid:

ÜP seletuskiri:
https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/09/1_seletuskiri-3.pdf

ÜP kaart:
https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/09/3__Joonis-2-Ruumilised-vaartused.pdf

 

Veriora valla  üldplaneeringu dokumendid:

ÜP seletuskiri:
http://www.rapina.ee/documents/378445/23493823/Veriora+valla+uldplaneeringuseletuskiri.pdf/a1df255d-7f80-475c-b011-4fdc5d388f5d

ÜP kaart:
http://www.rapina.ee/documents/378445/23493823/3.2-piirangud-leevi.pdf/3bec6707-5cef-4a1b-b053-6133ac7fc9a9

 

Räpina valla üldplaneeringu dokumendid:

ÜP eelnõu seletuskiri:
http://www.rapina.ee/documents/378445/30240194/2022-06_R%C3%A4pina_YP_Seletuskiri.pdf/54501b0f-416e-431b-921e-48ed4450db53?version=1.0

ÜP eelnõu kaart: http://www.rapina.ee/documents/378445/30240194/2022-06-14_Maakasutusplaan.pdf/518e625a-100f-47f5-9ed9-02af7b9665dc?version=1.0

Raied lähiminevikus:

11 aastat tagasi raied: lageraie, aegjärkne raie, valgustusraie ja sanitaarraie.

Viimane 11 aastat raie eraldis QB056-2;8,QB055-11ja QB057-14 on tehtud valgustusraie.

Viimane 11 aastat raie eraldis QB055-12;13 ja  QB057-12;13 nendele puuduvad metsateatised. Mis juhtus seal?

Seisuga 23.08.2022 kehtivad metsateatised: puuduvad 

leevi KAH ala