KAASAMISKOOSOLEK. ANTSLA LINNA PUHKEMETS, VÕRUMAAL

Toimub 15. augustil kell 16.00 (see ei tohiks olla tööajal!)

Kurioosumid:

Juba on kaks kehtivat metsateatist ehk raieluba! 

50000539951 SR 0,34ha 5 tihumeetrit
50000546697 SR 1,29ha 30 tihumeetrit

Lisaks on küsimus, kas KAH-ala nimi on õige. Koostamisel olevas üldplaneeringus (ÜP) on kasutatud nime “Kasumõts”. 

Ka siin kirjeldusel puudub joonis “Ala majandatavate metsade vanuseline jaotus protsentides”. Ala kõigi metsade vanuseline jaotus protsentides: vana mets: 47.1%, keskmine: 25.3%, noor: 27.5%

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 22. augustil, mis on liialt lühike aeg põhjalike analüüsitud ettepanekute tegemiseks.

Kirjeldus:

https://media.rmk.ee/files/Vorumaa_Antsla_linna_puhkemetsa_kirjeldus.pdf

11 aastat tagasi on tehtud tee ääres palju lageraieid. Kehtiv üldplaneering(ÜP) näitab, et seal on “väärtuslik tee”. Maakonnaplaneeringu järgi on seal “ilus teelõik” ja kehtiva üldplaneeringu järgi “väärtuslik tee”. 

Miks sel juhul tegi RMK lageraied kogu selle tee lõuna osas ja osaliselt ka põhja osas? Oranžiga eraldisel “ilus teelõik” ja helerohelistel eraldistel on tehtud lageraied ja need on otse tee kõrval (!).

Keskkonnaagentuuri andmetel on seal suure tõenäosusega Natura metsaelupaik.

Erinevad seotud planeeringud:

  1. Võru maakonnaplaneeringu 2030+ järgi on seal: roheline võrgustik ja ilus teelõik.
    seletuskiri: https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/10/1_Voru_mp_seletuskiri.pdf
  2. Antsla valla koostamisel olev üldplaneeringu järgi asuvad seal: rohevõrgustiku tuumala (kohalik) ja väärtuslik tee.
    seletuskiri: https://antsla.ee/documents/378714/19456114/Antsla_YP_tekst_11-06-2012a.pdf/e4cd4520-9071-4289-9fdc-2985025ddbb9?version=1.0
  3. Antsla valla koostamisel olev üldplaneering: KAH-ala, rohevõrgustiku element “astmelaud” ja matka- ja terviserada.
    Antsla valla koostamisel oleva ÜP seletuskiri: https://antsla.ee/documents/378714/34552647/Antsla_%C3%9CP_seletuskiri_20mai_2022.pdf/cbb0af85-7d76-44df-a40f-07678c753e2b?version=1.0


KAH-alad on eelkõige metsad, mida kohalikud elanikud kasutavad igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks, mistõttu on need olulised kohalikele kogukondadele.

❗KAH alal teostatavate raiete liik ja viis peab tagama alal püsivalt erivanuselise metsa olemasolu, selle rekreatiivse ja esteetilise väärtuse ning loodusliku mitmekesisuse;

❗Kasumõtsa KAH-alal on lubatud suusa- ja tervisradade teenindamiseks vajalikud ehitised, sh valgustus, kunstlume tootmiseks vajalikud rajatised jmt.

Roheline võrgustik on eluslooduse ökoloogilist toimimist tugevdav seotud võrgustik, mis parandab looduslikku mitmekesisust, tagab levikuvõimalusi ja -teid looduslike piirkondade vahel. 
Rohevõrgustik tagab eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimise ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustav looduslikest ja poollooduslikest kooslustest koosnev süsteem, mis koosneb tugialadest ning neid ühendavatest rohekoridoridest. 
Rohelise võrgustiku määramise eesmärgiks on tagada Võrumaale iseloomulike ökosüsteemide ja liikide säilimine, looduslike, poollooduslike jt väärtuslike ökosüsteemide kaitsmine ning teadvustada looduse säästlikku kasutamise põhimõtteid. 

❗Matkaraja kavandamisel tuleb tagada ümbritseva looduskeskkonna ökoloogiline tasakaal ning vältida loodust ja kultuuripärandit kahjustavaid lahendusi.

Antsla linna puhkemets kaart
Punasega on kujutatud planeeritud KAH-alad, kollasega võimalikud metsaelupaigad.
Antsla linna puhkemets kaart kirjeldustega