TAMMISTE

2021. a augustikuus korraldas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsa raieplaanide tutvustamiseks kohalikele kaasamiskoosoleku. Kogukond oli valdavalt kodulähedasse metsa kavandatud uuendusraiete vastu, et säilitada piirkonnas aktiivses kasutuses olev ning kõrge looduskaitselise, puhke- ning sotsiaalse väärtusega puhkemets. Seevastu kohaliku omavalitsuse esindajad soovitasid alal teostada aegjärkset raiet – samasisulised ettepanekud tehti ka esimese RMK metsatööde projekti juurde.

Seejärel korraldasid kohalikud elanikud laiapõhjalisema arvamuse väljaselgitamiseks ning metsamaastiku säilitamiseks avaliku toetusallkirjade kogumise – petitsiooni toetas üle 800 inimese. Kogukonna eestvedamisel peeti raieplaanide üle arutelusid nii RMK kui omavalitsuste esindajatega, mille lõpptulemusena algatas omavalitsus elanike palvel kohaliku kaitseala moodustamise, et välistada alal uuendusraied ning tagada selle looduskaitselised ja rekreatiivsed funktsioonid.

Kohalik omavalitsus muutis raieplaanide osas oma esialgset seisukohta tänu kogukonna tugevale vastuseisule (loe ettepanekuid siit). St et võimu teostaja ning rahvas ei pruugi olla ühisel arvamusel, kuidas kohalikke metsi majandada, ning KAH alade majandamine ei tohiks olla vaid RMK ning KOV-ide otsustada.

Ka ei pruugi kohalikul omavalitsusel olla mandaati kõikides küsimustes, mis tõusevad päevakorda selle valitsemisaja jooksul, seetõttu tuleks selliste kogu piirkonda mõjutada võivate otsustuskohtade juures kindlasti konsulteerida elanikega.

Kohalik kogukond on vallavalitsusele kogukonna arvamuse arvesse võtmise eest väga tänulik, kuid peab oluliseks rõhutada, et kuniks elanike seisukoht ei ole KAH alade majandamise üle otsustamisel siduvaks, eksisteerib oht, et elanikkonna vajadused ei pruugi olla tagatud. St seadusandluses peaks olema selge määratlus kogukonna kaasamise kohta ning elanikel suuremad õigused kodumetsade majandamise üle otsustamisel.

Tammiste metsa kaitse alla võtmisest loe siit

Et säästa kohalikke kogukondi ja omavalitsusi pidevast vaidlusest RMK-ga, tuleb KAH-metsadele kehtestada seadusega eraldi majandamisrežiim – majandada neid alasid püsimetsadena. Seda, mille esmalt sõnastasid 28 KAH ala esindajad 2021 aprillis, nõuab kevadel Riigikogusse arutelule liikunud rahvaalgatus kodumetsade kaitseks ning toetab laiem avalikkus. Värske Turu-uuringute AS-i uuring näitab, et riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana pooldab 77 % elanikkonnast.

Kaasamiskoosolek Tammistes
Kaasamiskoosolek Tammistes, kuvatõmmis