SONDA-ULJASTE KAH-ALA

SONDA-ULJASTE KAH-alal Lüganuse vallas Ida-Virumaal on kaasamiskoosolek 18. mail kell 17.00.

Mis plaan RMK-l praegu KAH-alade metsadega on?

– Harvendusraiet 10.2 hektaril ja lageraiet (!) 4.9 hektaril. See on vastuolus inimeste ettepanekutega!
– Tähtaeg ettepanekute esitamiseks on 25. mail, kirjutada tuleb meiliaadressile rmk@rmk.ee.
– 3 eraldist, millel lageraie kavas planeeritud, asuvad “väärtuslikul maastikul” (!).
– Lageraie on tee ja hoonete ääres (!).
– Lageraie ja harvendusraie alad asuvad KAURi metsaelupaikade esinemisaladel. See tähendab, et on suur võimalus, et tegemist on Natura elupaigaga (!).
– Harvendusalal on Natura elupaik (!).
– Kava projektil puudub joonis: ala majandatavate metsade vanuseline jaotus protsentides. Pole selge kui vanad on majandatavad metsad nii enne kui pärast raiet, sest mitmete eraldiste vanused puuduvad (!).

Kokkuvõttes:

– osa KAH-alast asub riiklik väärtuslik maastikul
– osa KAH-alast asub Uljaste maastikukaitsealal
– osa KAH-alast asub Uljaste loodusalal
– osa KAH-alast on ürglooduse objekt

Kaasamisprotsessis ees ootav:

– RMK metsamajandamiskava koosolek on 18. mail kell 17.00.
– Ettepanekute esitamise tähtaeg on 25 mail. (Kes peab seda liiga lühikeseks ajaks põhjalike ja analüüsitud ettepanekute tegemiseks, võiks koosolekul sellele tähelepanu juhtida).

Koosolekute ajajoon aastal 2022:

1. Projekti koosoleku teade tuli 2. veebruaril.
2. Projekti koosolek toimus 16. veebruaril kell 14.00, mis on tööajal, mille tõttu paljud soovijad ilmselt osaleda ei saanud…
3. Ettepanekute esitamise tähtaeg oli 23. veebruaril – liiga lühike aeg põhjalike ja analüüsitud ettepanekute tegemiseks.
4. Projekti koosoleku protokoll puudub 14. mail seisuga
5. Metsamajandamiskava koosoleku teade tuli 28. aprillil.
6. Metsamajandamiskava koosolek on 18. mail kell 17.00.
7. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 25 mail, mis on liiga lühike aeg põhjalike ja analüüsitud ettepanekute tegemiseks. Soovitav on koosolekul see välja tuua.

KAH-ala piiride kohta käivad küsimused:

– Miks ainult ja just need eraldised on arvestatud KAH-ala hulka?
– Miks on välja jäetud teised eraldised, mis asuvad raja kõrval, küla kõrval või järve ääres?
– Kogu inimeste puhkeala ei tundu olevat KAH-ala piiride sisse arvestatud.
– Miks osad alad, mis asuvad “väärtuslikul maastikul” ei asu KAH-ala piirides?
– Miks ei ole KAH-aladeks märgitud eraldisi nr. SO118-31, 32, 33, 34 ja 35?

Mõni kohalike ettepanekut RMK koostatud projektile koos RMK vastustega. Lisatud on kommentaarid, mis aitavad RMK vastuseid mõista.

– KAH-alal raieid mitte teostada.
RMK vastus: Pole võimalik arvestada. RMK-l on kohustus tulundusmetsi majandada. Majandamise viis ja tingimused lepitakse kogukonnaga kokku
* RMK valetab – metsaseaduse järgi ei pea metsa majandamine tähendama raieid, vaid näiteks metsa kaitset.

– Männikutes teostada vaid aegjärksed raied, tavapäraseid lageraieid mitte teha.
RMK: Uljaste männikutes on enamasti võimalik aegjärkset raiet teha, lehtpuupuistus mitte. Täpsem raieviis täpsustub lankide valikul.
* RMK ei vasta ettepanekule ega ei arvesta seda. Metsade majandamise viise ja ka raieviise metsades on palju rohkem kui vaid lage- ja aegjärkne!

– Teeäärsetes männikutes teostada vaid sanitaarraiet.
RMK: Pole võimalik arvestada. Sanitaarraiete tegemine ei kindlusta männi uut põlvkonda.
* RMK valetab. Esiteks pole öeldud, mis nende meelest uue põlvkonna mände kindlustab. Ja teiseks – selleks, et männi uus põlvkond kasvaks, pole vaja vana põlvkonda eest ära raiuda.

– Puistuid majandada ainult püsimetsana, st valikraiega, rakendades püsimetsa majandamise põhimõtteid.
RMK: RMK planeerib Sonda ja Uljaste ümbruses tehtavaid metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu riigimetsa ala on püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab püsivalt metsa, hoolimata sellest, et mõnes kohas tehakse metsa uute puude kasvatamiseks lagedam ala. RMK käsitleb kogu riigimetsa elukeskkonnana ja planeerib ning viib vajalikke töid läbi, pidades silmas metsaseaduse mõtet – metsa majandamine peab tagama elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.
*RMK ei vasta ettepanekule, vaid paneb tüüplaused. Seetõttu ei ole see vastus tõsiselt võetav.

– Aegjärksed raied teostada võimalikult tagasihoidliku väljaraiega.
RMK: Väljaraie maht täpsustub lankide valikuga.
* Ettepanekule pole vastatud, ega ettepanekut arvestatud.

– Kergliiklustee ääres jätta puid rohkem kasvama või mände üldse mitte raiuda.
RMK: Väljaraie maht täpsustub lankide valikuga
*Ettepanekut pole arvestatud ega sellele vastatud

Allikad:

https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%B5rgendatud_avaliku_huviga_alad

https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2022-1/ida-virumaa-sonda-uljaste

sonda-uljaste