SOLDA JÄRVE JA ORAVA JÄRVE METS

Võrumaal – KAH-ALA
RMK on kokku pannud projekti KAH-ala raieplaanidega, millele oma ettepanekud 14. aprilliks esitada rmk@rmk.ee meiliaadressile.

Kõnekas on, et RMK-l on juba üks lageraie metsateatis (LR) selle KAH-ala ühele eraldisele võetud. Samas on metsamajandamise kava veel kinnitamata ja kohalike (KAH-ala metsa majandamise plaanidesse) kaasamine alles pooleli.
Projekt näeb ette harvendusraiet 5 hektaril ja lageraiet 2.9 hektaril. See on vastuolus inimeste juba esitatud ettepanekutega. RMK planeeritud raied vähendaksid vana metsa osakaalu, aga kui palju, on teadmata, sest RMK on sel KAH-alal jätnud avaldamata ala majandatavate metsade vanuselise jaotuse protsentides!

RMK haldab (!) riigimetsa. RMK ei ole riigimetsa omanik! Niinimetatud KAH-alad on osa riigimetsast ja see, mida KAH-aladel tehakse või ei tehta, peab olema kohalikega läbirääkimise tulemus. Metsaseaduse § 43 lg 9 sätestab, et asustusüksuse lähedal asuva metsa majandamisel kaasab (!) riigimetsa majandaja metsamajandamise tööde planeerimisse kohaliku kogukonna või elanikud. Igaüks võib öelda, et soovib metsa, mitte lageraielanki.
RMK kodulehel on puudu mitmeid ala kohta käivaid tabeleid ja jooniseid, samuti on puudu kaasamiskoosoleku protokoll (13. aprilli seisuga). Tööpäeva varasematele tundidele planeeritud kaasamiskoosolek teeb osalemise kohalike jaoks keeruliseks. Pole teada, kas kõik alad on KAH-alade hulka määratud. Maatükid, mis asuvad praeguste KAH-alade piiride vahel, on samuti asula juurde kuuluvad metsad. Tundub, et neid ei ole KAH-alana arvestatud.
Juhime erilist tähelepanu asjaolule, et RMK vastus ei ole arvestanud ei ettepanekute ega koha eripäraga, vaid antud välja šabloon-vastusena, milles paraku teise KAH-ala piirkonna nimi sees:

  • Ettepanek oli: “Puistuid majandada ainult püsimetsana, st valikraiega, rakendades püsimetsa majandamise põhimõtteid.”
  • RMK vastus: “RMK planeerib Aegviidu [?!?] ümbruses tehtavaid metsamajanduslikke töid selliselt, et kogu riigimetsa ala on püsivalt metsaga kaetud, seal kasvab püsivalt metsa, hoolimata sellest, et mõnes kohas tehakse metsa uute puude kasvatamiseks lagedam ala. RMK käsitleb kogu riigimetsa elukeskkonnana ja planeerib ning viib vajalikke töid läbi, pidades silmas metsaseaduse mõtet – metsa majandamine peab tagama elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.”
  • ?: Sellist trafaretset vastust on RMK kasutanud paljude ettepanekute tagasilükkamiseks väga erinevates piirkondades. Selline vastus ei ole kuidagi põhjendatud ega õigustatud!!
  • Kehtiv Orava valla üldplaneering ütleb, et tegu on rohelise võrgustiku tuumalaga: “Roheline võrgustik on ökoloogiline infrastruktuur, mis koosneb tuumaladest ning neid ühendavatest koridoridest. Tuumaladel asuvad olulised elupaigad ja kasvukohad ning koridorid võimaldavad liikuda erinevatel liikidel ühelt tuumalalt teisele. Tuumaladele on omane massiivsus, kompaktsus ja looduskaitseline väärtus, koridorid seovad omakorda tuumalad tervikuks, tagades liikide leviku.”

Koostamisel on Võru valla üldplaneering, mille järgi on KAH-alale planeeritud väärtuslik maastik: “planeeritud on väärtuslik mets” ja “planeeritud on rohevõrgustikuga tugiala”.

solda